Samtycke i LifeGene

Personuppgifter för forskningsändamål får inte samlas in utan att den som lämnar uppgifter uttryckligen har samtyckt till att personuppgifterna samlas in och behandlas enligt Lag 2013:794. Vi på LifeGene lägger stor vikt vid samtycket och vi ville vara säkra på att deltagarna hade all den information som behövs för att känna sig trygga när de gick med i vår studie.

När inhämtats samtycket?

När deltagarna registrerade sig som deltagare i LifeGene kunde de logga in antingen med e-legitimation eller med lösenord och engångs PIN-kod.

Deltagarna som loggade in med e-legitimation signerade samtycke genast i samband med första inloggningen genom att läsa i genom samtycket och sedan klicka på godkänna.

Deltagarna som loggade in med lösenord fick signera ett samtycke vid besöket på LifeGene Testcenter för att göra ett hälsokontroll.

Samtycket ser likadant ut oberoende inloggningssätt. Vill du se hur samtycket ser ut och läsa igenom det kan du se det här.

Vad innebär det att samtycka?

När forskning involverar människor ska deltagarna informeras om forskningen och sin medverkan för att fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.

LifeGene är ett forskningsprojekt och en resurs som samlade in data från ett stort antal individer för att möjliggöra framtida forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt.

Den första december 2013 trädde Lag 2013:794, om vissa regler för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, i kraft. Grundregeln är att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt och uttrycklig, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. Detta innebär för deltagarna de måste samtycka till att vi sparar personuppgifter i enlighet med lagen. Det är viktigt att deltagarna då har tagit del av samtyckesinformationen nedan.

Samtyckesinformation

LifeGene är en resurs som ämnar skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt.

Deltagande i LifeGene är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avsluta sitt deltagande, helt eller delvis, genom att kontakta LifeGene. Deltagarna har då rätt att på begäran få sina personuppgifter i LifeGene utplånade. Blanketten som skall fyllas i och skickas till LifeGene se det här.

Alla dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlade in inom LifeGene behandlas med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och utifrån starka säkerhetsrutiner för att bevara din anonymitet så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. Dina personuppgifter förses med en kod och information som kan användas för att identifiera dig kommer att hållas åtskilt från andra data/uppgifter om dig. Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Uppgifterna kommer att lagras i minst 30 år.

Även de blod- och urinprover du lämnar förses med en unik kod så att de inte kan identifieras av obehöriga. Utlämnande av uppgifter från LifeGene för specifika forskningsstudier sker endast i kodat format vilket innebär att enskilda forskare inte kan identifiera dig som person. Alla som arbetar med LifeGene har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Professor Nancy Pedersen, e-postadress: nancy.pedersen@ki.se, telefon: 08-524 87418. Kontaktuppgifter till KI:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@ki.se. KI är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade i LifeGene, varifrån uppgifterna har hämtats och till vem uppgifterna eventuellt har lämnats ut. Ett utdrag visande dessa uppgifter kan du få efter skriftlig undertecknad begäran ställd till LifeGene. Om det framkommer att någon uppgift är felaktig har du rätt att få uppgiften rättad, blockerad eller utplånad.

Behandling av dina personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till en utredning om oredlighet i specifika forskningsstudier som har godkännande från etikprövningsnämnd. Vid eventuell felaktig behandling av dina personuppgifter har du rätt till skadestånd i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

När du bestämt dig för att delta samtycker du till att personuppgifter behandlas; att enkätsvar och mätresultat sparas; att blodprov lagras i en biobank; att data och prover får användas för forskning godkänd av etikprövningsnämnd och LifeGene – även forskning utanför Sverige och EU/EES-området. Vidare kan du tillåta eller välja bort (genom specifikt Ja/Nej) att LifeGene får tillgång till medicinska journaler. Se samtyckesformuläret

Har du fler frågor angående ditt samtycke är du alltid välkommen att kontakta oss på info@lifegene.se. Vi svara gärna på dina frågor.